Kallies Pommern - Kalisz Pomorski

1303 - 2003

700 Jahre Kallies Pommern - 700 lecie Kalisza Pomorskiego

Kallies Pommern

Kallies Pommern

deutsch

Kalisz Pomorski

Kalisz Pomorski

polski